PAMĚTIHODNOSTI


KLÁŠTERNÍ KOSTEL STARÁ ŠKOLA
KLÁŠTER SOCHA BOLESTNÉ P. MARIE
FARNÍ KOSTEL EMPÍROVÁ KAŠNA
RADNICE KAPLE

 

Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie je raně gotická trojlodní bazilika s pětiboce uzavřeným vyvýšeným presbytářem. Z původně plánovaného dvouvěžového průčelí byla postavena pouze jižní věž, která byla v roce 1723 zbourána a nahrazena roku 1724 novou, umístěnou v ose průčelí. Uprostřed průčelí je bohatý, raně gotický lomený portál s hlubokým ostěním, členěný sloupky s prstenci, hlavicemi a archivoltami krytými rostlinným dekorem. Pata portálu je 80 cm pod úrovní dnešního terénu, stejně jako podlaha celého kostela. Původní tympanon se nedochoval. Hlavní loď byla zaklenuta roku 1716 barokně gotickou křížovou klenbou a nahradila tak provizorní prkenný strop, zaklopený po husitském období. V presbytáři je na levé straně v lomené sedile freska Kristovy hlavy z roku 1300, odkrytá při rekonstrukci chrámu v roce 1954. Po stranách presbytáře stojí barokní sochy sv. Vojtěcha a sv. Václava z první poloviny 18. století. K cennému zařízení patří osmiboká kamenná křtitelnice se znaky z 15. století. V letech 1894-1895 byl interiér kostela vymalován, vybaven pseudogotickými oltáři, kazatelnou, lavicemi a celý byl nově vydlážděn. V letech 1988-1990 byla provedena rekonstrukce střechy a malba obvodového pláště budovy.


Klášter

Klášter tvoří komplex barokních jednopatrových budov kolem dvou obdélníkových dvorů, přiléhající k jižní straně klášterního kostela. V hlavním průčelí prelatury jsou dva kamenné portály (jeden slepý) s opatským a konventním znakem v kartuši. Sál, kde generál Laudon se svojí chotí pořádal roku 1758 ples, byl nazván jeho jménem a dnes je zde umístěno muzeum. Výstavba do dnešní podoby byla zahájena v roce 1676 stavbou severního a východního traktu. Dokončena byla do roku 1700 za opata Tomáše. Za jeho nástupce Otmara pokračovala výstavba jižního křídla, ale nejdříve musela být odvedena spodní voda, která působila při stavbě potíže. Podklášterní mlýn, který dříve přiléhal těsně ke klášteru, byl posunut o něco níže a pod klášterem byl vybudován důmyslný odvodňovací systém. Do roku 1738 bylo jižní křídlo téměř dokončeno. Pruské války však práce přerušily a tak stavba pokračovala s přestávkami. Stavba západního křídla byla zahájena roku 1753. Vedle presbytáře se stavěla věž, která byla dostavěna jen po střechu kláštera a nebyla nikdy dokončena. Celý komplex budov byl dokončen v roce 1772. Císař Josef II. zrušil konvent roku 1786 a od té doby budova slouží jiným účelům, než pro jaké byla stavěna.


Farní kostel Narození Panny Marie

Farní kostel Narození Panny Marie byl vystavěn jako raně gotický opatem Bavorem na konci 13. století. V letech 1712-1714 byl přestavěn do barokního stylu, presbytář byl nově zaklenut a byly zvýšeny zdi lodě. Zvonice byla zvýšena roku 1720 a byly na ni přemístěny zvony z věže klášterního kostela. Císařem Josefem II. byl kostel zrušen roku 1787 a v roce 1792 byla hlavní loď zbořena. Presbytář slouží jako hřbitovní kaple a na věži se nacházejí zvony z 15. století. Na zadní straně presbytáře je umístěn nejstarší renesanční náhrobek v Polici z roku 1632.


Radnice

Až do roku 1617 stála polická radnice uprostřed náměstí vedle pivovaru. Byla opatřena věží se zvonem. Několikrát vyhořela, naposledy v roce 1535. Roku 1595 byla dokončena stavba nové radnice, v místech dnešního čp. 77. I ta několikrát vyhořela v létech 1617,1673 a 1700. Město koupilo od opata Bennona dům, dnešní čp.98 a v říjnu 1740 sem slavnostně přestěhovalo městskou pokladnici a privilegia. Původní stavba, připisovaná K. I. Dientzenhoferovi, měla cibulovitou věž, kterou po požáru z roku 1842 nahradila v roce 1876 osmiboká věž ve slohu tudorské gotiky, čímž vzhled budovy značně utrpěl.


Stará škola

Byla postavena v roce 1785. Jedná se o jednopatrovou roubenou stavbu s mansardovou střechou krytou šindelem. Učilo se v ní až do roku 1861, kdy se škola přestěhovala do budovy čp.107 v Kostelní ulici.


Socha Bolestné P. Marie

Socha Bolestné Panny Marie je dílo barokního sochaře Jana Brokoffa. Na náměstí byla umístěna roku 1707.


Empírová kašna

Empírová kašna na náměstí je z roku 1818. Pod ní je artéský pramen, dříve zvaný Julinka.


Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě má barokní centrální dispozici na půdorysu pěticípé hvězdy. Uvnitř je kruhová, s půlkruhovými výklenky v jednotlivých cípech. Strop je zaklenut kupolí s lucernou. Kupolovitá střecha s lucernou má nepravidelné jehlance v cípech hvězdy. Ke vchodu vede kamenný klenutý most. Byla postavena z pískovcových kvádrů na strmé skále, dříve zvané Polická hora. V roce 1670 na tomto místě opat Tomáš vztyčil vysoký kříž s pozlacenou šesticípou hvězdou, která pocházela z Červené věže broumovského kláštera. Za opata Otmara, v létech 1732-1733, zde byla vystavěna dle projektu K. I. Dientzenhofera kaple a pozlacená hvězda z kříže byla vztyčena na špici kopule lucerny. Je to geniálně řešená stavba, citlivě umístěná do nádherné divoké přírody a právem je nazývána perlou Broumovských stěn. Z galerie za kaplí je překrásný výhled na broumovskou kotlinu, lemovanou Sovími a Jestřebími horami.


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY