SOUČASNOST


ŽIVOT VE MĚSTĚ TERCIÁLNÍ SFÉRA
PRŮMYSL PARTNERSKÁ MĚSTA
ZEMĚDĚLSTVÍ VÝZNAMNÉ AKCE

 

Život ve městě

Sametová revoluce v roce 1989 znamenající návrat k tržnímu hospodářství a demokracii zahájila opět období svobodného podnikání. Jeho rozvoj podpořený privatizací a restitucemi mění postupně tvář celého města, vznikají nové obchody, restaurace a bistra.

Touha po samostatnosti vedla k oddělení několika dříve integrovaných obcí. Začleněny do města tak zůstávají jen obce Hlavňov, Radešov, Pěkov a Hony. Počet obyvatel se tak pohybuje v posledních létech těsně pod hranicí 4 500.

Velkých změn doznala vybavenost technické infrastruktury v podobě vybudovaných kanalizačních sběračů, položení dálkových optických a telefonních kabelů, rekonstrukcí státních i místních komunikací, modernizace veřejného osvětlení a rozsáhlé plynofikace města v rámci plošné plynofikace CHKO Broumovsko. Velkými úpravami procházejí stromořadí, parky, veřejná zeleň a městský hřbitov.

Podařilo se rekonstruovat i vystavět nové byty, pečovatelský dům pro staré občany, koupaliště a městskou tržnici.

V městské památkové zóně bylo opraveno mnoho zapsaných kulturních památek, např. sochy, sloupy, původní farní kostel na hřbitově, stará dřevěná škola, ručně tepané brány u klášterních zdí, historická budova radnice a další.

Za spolupráce města a majitelů domů na náměstí se podařilo uskutečnit barevné obnovení fasád.

Velkou obnovou prošlo Kolárovo divadlo, které je ve městě hlavním nositelem bohatého kulturního života. Dalším zdrojem kultury je knihovna města, a to nejen svým rozsáhlým knižním fondem, ale i realizací mnoha vzdělávacích, historických a kulturních pořadů pro děti i dospělé. Rovněž Městské muzeum, umístěné v bývalém klášteře, nabízí velké množství zajímavostí o minulosti našeho města.

Město je zřizovatelem základní školy s tělocvičnou a novou školní jídelnou, mateřské školy a základní umělecké školy, která nabízí velkou nabídku vyučovaných předmětů. Její věhlas podložený vynikajícími výsledky přesahuje hranice okresu.

Kromě přetrvávající tradiční činnosti hasičů, se podařilo ve městě obnovit činnost několika spolků, např. TJ Sokol, rozšiřující vedle TJ Spartak nabídku sportovních aktivit, středisko Junák, Ochotnický spolek Kolár, jenž obohacuje svými divadelními vystoupeními život občanů nejen v našem městě. Dále pak velice známou Ostrostřeleckou gardu Polickou dodávající lesk a slavnostní ráz každé významnější společenské události v Polici nad Metuji.


Průmysl

Dobré jméno města reprezentuje kvalitními výrobky řada místních průmyslových podniků. K největším patří VEBA textilní závody a. s., vyrábějící damašky, froté zboží, košiloviny, ubrusy a Kovopol a. s., vyrábějící tvářecí a jednoúčelové stroje, stroje a zařízení pro autoopravárenství, formy, nástroje a regulační techniku - pokojové a vestavěné termostaty. Tyto dvě společnosti zaměstnávají velkou část obyvatel města.

Uskutečněné restituce umožnily vznik dalších obchodních společností jako jsou PEJSKAR A SPOL., s.r.o. - tradiční výrobce kvalitních trvanlivých salámů a ostatních masných výrobků; HAUK A SYN s.r.o. a SAN s.r.o. – výrobci shrnovacích dveří, stěn a koženkových taburetek; CROSS – výrobce tradičních kovových stavebnic Merkur, dopravníků, okapů, tříkolek a nerezových výrobků.

Podnikavost místních obyvatel dokumentují i další prosperující firmy, KVÍČEROVSKÁ PEKÁRNA; LIBRA-TEX – sériové šití konfekce, prodej látek, oděvů a kožené galanterie; MILPO s.r.o. – mlékárenské výrobky a FINE GLASS (Andres a Novák) – brusírna skla.

Z bývalých státních podniků vznikly společnosti XAVEROSS s.r.o. Praha – rozmnožovací chov drůbeže a SKLÁRNY BOHEMIA a.s. Poděbrady – brusírna skla.


Zemědělství

Charakter zemědělství na území Města Police nad Metují určují kromě majetkových poměrů k půdě především dané přírodní podmínky, tedy členitá konfigurace terénu s převahou svahových pozemků, nadmořská výška od cca 450 do 620 m n.m., velmi vlhké mírně teplé klima (zemědělská přírodní oblast pahorkatinná) a mírně podprůměrný produkční potenciál půd, vzniklých na sedimentovaných horninách Polické křídové pánve.

Z celkové výměry území města, která činí cca 2440 ha, je cca 1550 ha zemědělské půdy (63%), 652 ha lesní půdy (27%), 9 ha vodních ploch (necelé 0,5%) a 229 ha zastavěných a ostatních ploch (9,5%). Zemědělské pozemky jsou využívány především pro rostlinnou výrobu (pěstování obilovin, kukuřice, řepky, brambor, luskovin, máku a dalších) a v menší míře pro živočišnou výrobu jako louky, pastviny a dočasné krmné směskové porosty. Z živočišné výroby dominuje chov skotu, v malé míře je realizován chov prasat. Zornění zemědělských pozemků činí cca 55% z celkové výměry zemědělské půdy. Vzhledem ke konfiguraci terénu a častým dešťovým srážkám jsou zdejší zemědělské pozemky přirozeně silně erozně ohrožené vodní erozí. Toto ohrožení zvyšuje absence původních mezí, průlehů a zasakovacích brázd a nevhodné zornění některých souvislých svažitých honů velkých výměr. Problematická je především lokalita pod Klučkem, severovýchodně nad městem, která ohrožuje město přívalovou srážkovou vodou a nánosy splavené půdy. V současnosti se řeší způsob optimalizace odtokových poměrů této lokality, s cílem ochrany půdy a zároveň města, v duchu revitalizace říčních systémů.

Největším zemědělským subjektem, který obhospodařuje většinu zdejších zemědělských pozemků je Družstvo vlastníků - Police nad Metují, na zbylé části hospodaří Farma Dostál - Slavný u Suchého Dolu, Zemědělské obchodní družstvo - Žďár nad Metují, Zemědělské družstvo Ostaš - Žďár nad Metují a soukromě hospodařící rolníci. Družstvo vlastníků Police nad Metují sídlí v Radimovské ulici v rozsáhlém provozním areálu. Po předchozí domluvě je zde možné využít stravování (pouze obědy). V tomto areálu rovněž sídlí společnost Medako s.r.o., poskytující služby zemědělskou a stavební mechanizací a dopravy.

Samostatným odvětvím je velkochov drůbeže ve zdejším drůbežářském provozu společnosti Xaveross a.s.


Terciální sféra

Provozovny obchodu a služeb jsou soustředěny převážně do přízemí měšťanských domů, které lemují Masarykovo náměstí a přilehlé ulice. Patří k nim provozovny potravin, zeleniny, občerstvení, drogerie, obuvi, elektro, tabákových výrobků, železářství, koberců a bytových doplňků, knihkupectví, papírnictví, cukrárny, automoto, klenotnictví, květiny, textil, hračky-sport a galanterie.

Na celém území města je rozptýleno na 9 restaurací, kaváren a pivnic poskytujících rozdílnou úroveň služeb.

Mimo vyjmenovaných tradičních oblastí obchodu nabízí své služby tiskárna, reklamní společnost, velkoobchod s ložisky, pohřebnictví, autoservis, stavebniny, autodoprava a řada řemeslných firem rozličného zaměření.


Partnerská města

SWIDNICA - Polsko

Město Swidnice ležící ve valbřišském vojvodství, přibližně 60 km severně od Police nad Metují, patří k jednomu z nejvýznamnějších a na kulturní památky nejbohatších slezských měst. V současné době v něm žije asi 63 tisíc obyvatel. Dlouhá historie a bohaté dějiny je zařazují mezi turisticky nejzajímavější města v Polsku.

Nevelká vzdálenost mezi oběma městy i historické kořeny kulturních a obchodních kontaktů obyvatel v příhraničí byly na počátku úvahy o navázání oficiálního partnerství. Tato myšlenka byla naplněná 14.5. 1994, kdy zastupitelstva měst Police nad Metují a Swidnice uzavřela oficiální dohodu o navázání mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů. Tato dohoda vyjadřuje snahu obou partnerů o další posílení a rozvoj vzájemných přátelských vztahů a spolupráce na úseku kultury, osvěty, vědy, techniky , sportu a hospodářství.

Základem spolupráce jsou přímé styky mezi obyvateli, společenskými organizacemi, institucemi i hospodářskými skupinami obou měst.

SALTARA – Itálie

Město ve střední Itálii (okres Pesaro), ležící nedaleko středomořského pobřeží s bohatou kulturní i historickou minulostí a současností.

Myšlenka partnerství s tímto městem vzešla z nabídky Střediska pro nevládní styky FMZV, jeho první etapa byla dovršena podpisem dohody o spolupráci 9.května 1992 v Polici nad Metují. Oba starostové stvrdili svými podpisy ochotu obou měst i jejich obyvatel spolupracovat v oblastech rekreace, sportu, kultury, obchodu i samosprávy.

Další oficiální etapu vývoje vzájemných vztahů znamenalo slavnostní podepsání dvojdohody o spolupráci 25.října 1995 v Saltaře.

Naplňování myšlenek obsažených v těchto dokumentech se uskutečňovalo, a nadále uskutečňuje, vzájemnými návštěvami představitelů města, výměnnými pobyty dětí, sportovními utkáními i vytvářením podmínek pro obchodní spolupráci.


Významné akce

POLICKÁ POUŤ

Tradiční slavnost pořádaná o víkendových dnech v polovině srpna, doprovázená staročeským jarmarkem, pouťovými atrakcemi a výstavami.


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY